|

Privātuma Politika

  • Privacy Policy

SIA “SILK PLASTER GROUP”

Privātuma Politika

Pārzinis: SIA “SILK PLASTER GROUP”

reģ. No. 40103654825

juridiskā adrese: Spilves Street 6, Riga, LV-1055

mājas lapas adrese: https://www.silkplaster.lv/

telefona numurs: +371 66065710

   e-pasts: [email protected]

Privātuma politikas mērķis ir sniegt Pārziņa klientiem un citām personām (datu subjektiem) informāciju par viņu personas datu apstrādes kārtību.

Pārzinis apliecina, ka visi personas dati, ko datu subjekts sniedz Pārzinim un ko iegūst pats Pārzinis, tiks apstrādāti saskaņā ar Vispārējās datu aizsardzības regulu Nr.2016/679, kā arī citu Eiropas Savienības un Latvijas personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

Šī privātuma politika attiecas uz ikvienu datu subjektu, kura personas datus apstrādā SIA “SILK PLASTER GROUP” kā pārzinis.

Personas datu apstrādes nolūks, datu kategorijas un tiesiskais pamatojums

Apstrādes nolūks

Personas datu kategorijas

Tiesiskais pamats

Pakalpojumu sniegšana

klienta vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati (rēķina izrakstīšanai, līguma noslēgšanai)

Regulas 6.panta 1.punkta b) un c) apakšpunkti, (līguma noslēgšana, likumiskais pienākums), Pievienotās vērtības nodokļa likuma 125.pants

klienta telefona numurs, elektroniskā pasta adrese (saziņai)

Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts (leģitīmās intereses)

sadarbības partneru kontaktpersonu vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese

Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts (leģitīmās intereses)

Pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošana, informēšana par pakalpojumiem (aizpildot online formu)

iesniedzēja vārds, telefona numurs un e-pasta adrese

Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts (leģitīmās intereses)

Darba līguma noslēgšana

darba pretendentu vārds, uzvārds, dzimšanas gads, telefona numurs, specialitāte, izglītība, darba pieredze

Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts (leģitīmās intereses), Darba likuma 33., 35., 36., 38.pants

Noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību, drošības, kārtības un ražošanas procesa uzraudzības nodrošināšana.

personas, kas atrodas videonovērošanas zonā, videoattēls

Regulas 9.panta 1.punkta f) apakšpunkts (leģitīmās intereses)

Pakalpojumu kvalitātes kontrole un uzlabošana

personas, kas zvana Pārzinim, balss ieraksts

Regulas 9.panta 1.punkta f) apakšpunkts (leģitīmās intereses)

Datu subjekta personas datiem var piekļūt:

1)           Pārziņa darbinieki tiem noteikto darba pienākumu pildīšanai nepieciešamajā apmērā.

2)           Datu subjekts attiecībā uz saviem personas datiem.

3)           Tiesību aizsardzības iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādes normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

4)           Personas datu apstrādātāji atbilstoši sniegtajam pakalpojumam, ievērojot Vispārējā datu aizsardzības regulā noteiktos apstrādātāja pienākumus, tajā skaitā par konfidencialitātes ievērošanu un izmantošanu tikai noteiktajam mērķim.

Datu glabāšanas ilgums

1)      Datiem, kuri tiek apstrādāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem, glabāšanas ilgums tiek noteikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuri regulē dokumentu glabāšanas ilgumu.

2)      Dati, kurus Pārzinis apstrādā uz datu subjekta piekrišanas pamata, tiek glabāti atbilstoši apstrādes mērķim vai līdz datu subjekta piekrišanas atsaukšanai, vai arī līdz datu subjekta pieprasījumam šos datus dzēst.

3)      Dati, kuri tiek apstrādāti saskaņā ar Pārziņa leģitīmo interesi, tiek glabāti atbilstoši apstrādes mērķim, kā arī līdz tiesību normās noteiktajam termiņam, kādā Pārzinis var īstenot savas likumīgās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā).

4)      Videonovērošanas ieraksti sakarā ar uzņēmējdarbības specifiku tiek glabāti 3 mēnešus. Pēc šī termiņa beigām Pārzinis nodrošina pilnīgu datu dzēšanu, ja tie iepriekš nav pieprasīti vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi vai citi drošības pārkāpumi. Ja datus iepriekš ir pieprasījušas kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas vai ir konstatēti drošības pārkāpumi, dati tiek uzglabāti līdz attiecīgā mērķa sasniegšanai.

Datu drošība

Pārzinis nodrošina, ka datu subjekta personas dati tiek apstrādāti, ievērojot šādus principus:

-         likumīgu un godprātīgu personas datu apstrādi;

-         datu apstrādi tikai atbilstošiem un datu subjektam izskaidrotiem mērķiem;

-         datu minimizēšanu (apstrādi tikai nepieciešamajā apmērā);

-         datu precizitāti;

-         datu glabāšanu ne ilgāk kā nepieciešams apstrādes nolūkiem;

-         datu drošību un konfidencialitāti.

Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, kas atrodas Pārziņa informācijas sistēmās, un pieprasīt neprecīzu datu labošanu, to apstrādes pārtraukšanu vai iznīcināšanu, ja tie ir nepilnīgi, novecojuši, pretlikumīgi apstrādāti vai tie vairs nav nepieciešami to vākšanas mērķim.

Šāds pieprasījums ir jānoformē rakstiski un jāiesniedz SIA “SILK PLASTER GROUP”, Spilves Street 6, Riga, LV-1055 vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu jānosūta uz e-pasta adresi: [email protected]. Atbilde uz pieprasījumu tiks sniegta ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Tomēr personas dati, kuru glabāšanu nosaka normatīvie akti (grāmatvedība, izrakstītie rēķini, noslēgtie līgumi u.tml.), var tikt dzēsti tikai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Pārziņa pieprasītās informācijas sniegšana nav obligāta, taču tā ir priekšnoteikums attiecīgā pakalpojuma saņemšanai.

Pārzinis, pamatojoties uz datu subjekta sniegtajiem personas datiem, neveic automatizētu lēmuma pieņemšanu.

Datu subjektam ir tiesības ziņot par jebkādiem šīs privātuma politikas pārkāpumiem.

Datu subjektam gadījumā, ja viņš uzskata, ka Pārzinis ir rīkojies prettiesiski, ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, kas Latvijas Republikā šobrīd ir Datu valsts inspekcija, Blaumaņa ielā Nr.11/13, Rīgā, LV-1011.

Tiesības atsaukt datu subjekta piekrišanu

Ja datu subjekta personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt jebkurā laikā.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā.

Gadījumā, ja datu subjekts atsauc savu piekrišanu, viņa personas datu apstrāde netiek pārtraukta, ja tā tiek veikta uz cita tiesiska pamata.

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību.

Pārzinis izmanto šādas sīkdatnes (cookies):

Google Analytics

Šī tīmekļa vietne izmanto Google Analytics, tīmekļa analītikas pakalpojumu, ko nodrošina Google Inc. («Google»). Google Analytics izmanto «sīkdatnes», teksta failus, kas tiek uzglabāti Jūsu datorā un ļauj analizēt, kā izmantojat tīmekļa vietni. Sīkdatņu izveidotā informācija par to, kā izmantojat šo tīmekļa vietni, parasti tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV un tur uzglabāta. Ja tīmekļa vietnē tiek aktivizēta IP anonimizēšana, Jūsu IP adrese saīsināta Eiropas Savienības dalībvalstīs citās Eiropas Ekonomiskās Zonas pušu vienošanās.

Tikai izņēmuma gadījumos visa IP adrese tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV un tur saīsināta. Šīs tīmekļa lapas operatora vārdā Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu, kā izmantojat tīmekļa vietni, sastādot pārskatus par tīmekļa vietnes darbību un sniedzot tīmekļa vietnes operatoram citus ar tīmekļa vietni un internetu saistītus pakalpojumus.

Jūsu IP adrese, ko pārlūks nosūta kā daļu no Google Analytics, netiks sapludināta ar citiem Google datiem. Jūs varat noraidīt sīkdatņu izmantošanu, pielāgojot pārlūka programmatūru; tomēr mēs norādām, ka Jūs pēc izvēles tādā gadījumā nevarat izmantot pilnā apmērā visas tīmekļa vietnes funkcijas. Jūs varat arī novērst datu ievākšanu, ko izveido sīkdatnes, par to, kā izmantojat šo tīmekļa vietni (iesk. IP adresi) priekš Google un šo datu apstrādi no Google puses, lejupielādējot un instalējot sekojošu pārlūka spraudni, kas ir pieejams sekojošā saitē. Pašreizējā saite ir http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Facebook sociālie spraudņi

Mūsu tīmekļa vietne izmanto sociālā tīkla facebook.com sociālos spraudņus (“spraudņus”), ko darbina Facebook. Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA («Facebook»). Spraudņi ir marķēti ar Facebook logo vai vārdiem «Facebook Social Plugin».

Ja atverat vietu mūsu tīmekļa vietnē, kas satur sociālu spraudni, Jūsu pārlūks izveidos tiešu savienojumu ar Facebook serveriem. Spraudņa saturs tiek tieši pārsūtīts no Facebook uz Jūsu pārlūku un tas tiek integrēts tīmekļa vietnē.

Integrējot spraudni, Facebook saņem informāciju, ka esat piekļuvis attiecīgajai mūsu tīmekļa vietnes lapai. Ja esat pieteicies Facebook, Facebook var piešķirt apmeklējumu Facebook kontam. Ja mijiedarbojaties ar spraudni, piemēram, piemēram, nospiežot «Like» pogu vai ierakstot komentāru, attiecīgā informācija no pārlūka tiek tieši nosūtīta Facebook un tur uzglabāta.

Datu ievākšanas un tālākas datu un Jūsu tiesību un viedokļu izteikšanas apstrādes un izmantošanas no Facebook puses nolūkā, lai aizsargātu Jūsu privātumu, skatiet Facebook privātuma politiku.

Ja nevēlaties, lai Facebook ievāc informāciju par Jums no tīmekļa vietnes, Jums jāizrakstās no Facebook, pirms apmeklējat mūsu tīmekļa vietni.

YouTube spraudņi (video)

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantoti Youtube.de/Youtube.com spraudņi, ko - caur Google Inc. pārstāvniecību — izmanto Youtube, LLC, Cherry Ave., USA. Ja atverat tādu mūsu tīmekļa vietnes interneta lapu, kas ir nodrošināta ar spraudņiem, tiek izveidots savienojums ar Youtube serveriem un parādīto spraudni, informējot Jūsu interneta pārlūku. Tādējādi tas pārsūtīta uz Youtube serveri, kuras no mūsu interneta lapām esat apmeklējis. Vai esat tajā brīdī pieteicies kā Youtube biedrs, Youtube piešķir šo informāciju Jūsu attiecīgajiem personīgajiem kontiem šajā platformā? Izmantojot šos spraudņus, nospiežot/palaižot video pogu vai ierakstot komentāru, šī informācija tiek saistīta, piemēram, ar Jūsu Youtube lietotāja kontu, ko var novērst tikai izrakstoties pirms spraudņa izmantošanas. Informāciju par datu ievākšanu un izmantošanu no platformas vai spraudņu puses, skatiet privātuma politikas: www.youtube.com

Yandex. Metrica

Šī tīmekļa vietne izmanto Yandex. Metrica tīmekļa analītiku, ko nodrošina Yandex Oy Limited Company — Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Finland (turpmāk tekstā - «Yandex»).

Yandex. Metrica izmanto sīkdatnes – mazus datu failus, kas izvietoti lietotāja datoros, lai analiz’wtu lietotāja darbību.

Sīkdatņu ievāktā informācija neatklāt Jūsu identitāti, bet tā var palīdzēt mums uzlabot mūsu tīmekļa vietnes sniegumu. Informācija par to, kā izmantojat šo tīmekļa vietni, ko ievāc sīkdatnes, tiek pārsūtīta Yandex un uzglabāta Yandex serverī ES un Krievijas Federācijā. Yandex apstrādās šo informāciju, lai novērtētu, kā Jūs izmantojat tīmekļa vietni, lai sastādītu pārskatus priekš mums par mūsu tīmekļa vietnes darbību un sniegtu citus pakalpojumus. Yandex apstrādā šo informāciju, kā norādīts Yandex. Metrica Service lietošanas nosacījumos.

Varat pārtraukt sīkdatņu izmantošanu, veicot attiecīgas korekcijas pārlūka iestatījumos. Varat arī izmantot rīku https://yandex.com/support/metrika/general/opt-out.html. Tomēr tas var ietekmēt dažas tīmekļa vietnes funkcijas. Izmantojot šo tīmekļa vietni, Jūs piekrītat, ka Yandex var apstrādāt Jūsu datus augstāk aprakstītajā veidā un augstāk norādītajiem mērķiem.

Privātuma politikas izmaiņas

Lai uzlabotu datu apstrādes kvalitāti, Pārzinis ik pa laikam var mainīt šo privātuma politiku, izvietojot to šajā pašā mājas lapā.

Pārzinis iesaka datu subjektam apmeklēt šo mājas lapas sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.