|

Noteikumi

  • Main
Noteikumi

1.    Noteikumos ir lietoti šādi termini:

1.1.    Atteikuma tiesības – Patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību. Atteikuma tiesības, kārtību un termiņu kādā realizējamas Atteikuma tiesības nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu” (turpmāk – Noteikumi par distances līgumu).

1.2.    Cenas – Interneta veikalā norādītās attiecīgo preču cenas, par kādām Pārdevējs tās piedāvā iegādei.

1.3.    Interneta veikals – Pārdevēja uzturēta interneta vietne, kas atrodas interneta adresē www.silkplaster.lv un ar kuras starpniecību iespējams iegādāties Pārdevēja piedāvātās preces;

1.4.    Pasūtījuma apmaksas diena – diena, kad Pārdevējs savā norēķinu kontā saņēmis samaksu pilnā apmērā par attiecīgajā pasūtījumā norādītajām precēm.

1.5.    Patērētājs – fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

1.6.    Pārdevējs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA “SILK PLASTER GROUP”, vienotais reģistrācijas numurs 40103654825, juridiskā adrese: Spilves iela 6, Rīga, LV-1055;

1.7.    Pircējs – persona, kura veic preču pasūtījumu Interneta veikalā. Pircējs var būt gan Patērētājs, gan persona, kas nav Patērētājs;

1.8.    Pirkumu grozs – Pircēja izvēlētās preces Interneta veikalā;

1.9.    Puses – Pircējs un Pārdevējs.

 

 2.    Noteikumu darbība

2.1.    Noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.

2.2.    Papildus šiem noteikumiem Pušu tiesiskās attiecības nosaka Civillikums, Komerclikums, Patērētāju tiesību aizsardzības likums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti.

2.3.    Tiesiskajām attiecībām starp Pārdevēju un Pircēju, kas nav Patērētājs, nav piemērojami Patērētāju tiesību aizsardzības likuma un citu patērētāja tiesības reglamentējošo normatīvo aktu noteikumi.

2.4.    Pasūtījuma apstiprinājums, kurā ir norādītas konkrētās preces un to Cena, ir uzskatāms par starp Pusēm noslēgtā līguma sastāvdaļu.

2.5.    Pārdevējam ir tiesības mainīt un papildināt šos noteikumus. Izmaiņas šajos noteikumos stājās spēkā no to publikācijas brīža interneta vietnē www.silkplaster.lv, un tās attiecas uz preču pasūtījumiem, kas veikti pēc izmaiņu publikācijas.

 

 3.    Preču raksturojums un Cenas

3.1.    Preču raksturojums, specifikācija un Cenas ir norādītas Interneta veikalā katras attiecīgās preces izvēles logā. Nepieciešamības gadījumā Papildus informāciju par preci iespējams iegūt sazinoties ar Pārdevēja klientu apkalpošanas konsultantiem pa tālruni +371 66065710 vai rakstot uz e-pastu [email protected].

3.2.    Preču Cenas ir spēkā savlaicīgas samaksas gadījumā, proti, veicot samaksu šo noteikumu 5.1. un 6.3.punktā norādītajā noteiktajā kārtībā.

3.3.    Cenas ir norādītas ieskaitot visus nodokļus. Cenā nav ietverta maksa par preces piegādi.

3.4.    Preču sortiments un Cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma. Izmaiņas stājas spēkā no to publikācijas brīža interneta vietnē www.silkplaster.lv, un tās attiecas uz preču pasūtījumiem, kas veikti pēc izmaiņu publikācijas.

 

 4.    Pirkumu grozs un pasūtījuma noformēšana

4.1.    Pirkumu grozs tiek izveidots Pircējam izvēloties attiecīgo preci un izmantojot izvēlni „Ielikt grozā”.

4.2.    Pēc visu izvēlēto preču ievietošanas Pirkumu grozā lietojama izvēle „Grozs” lapas labajā augšējā stūrī.

4.3.    Pirkumu grozā redzamas visas izvēlētās preces. Preču daudzums Pirkumā grozā var tikt mainīts izmantojot izvēlnes „+” un „-”. Pasūtījuma noformēšanas turpinājumam lietojama izvēlne „Noformēt pasūtījumu”.

4.4.    Sadaļā „Piegādes info” iespējams izvēlēties piegādes veidu, norādīt piegādes adresi, pārbaudīt un precizēt iepriekš sniegto informāciju, kā arī norādīt papildus informāciju. No izvēlētā piegādes veida ir atkarīga maksa par piegādi un piegādes termiņš. Pasūtījuma noformēšanas turpinājumam lietojama izvēlne „Apmaksa”.

4.5.    Sadaļā „Apmaksas veids” iespējams izvēlēties apmaksas veidu.

4.6.    Pasūtījums uzskatāms par veiktu un tas kļūst saistošs Pusēm brīdī, kad Pārdevējs saņēmis Pircēja veikto pasūtījumu un nosūtījis uz Pircēja elektroniskā pasta adresi (vai citādi) pasūtījuma apstiprinājumu. Preces tiek nodotas Pircējam tikai pēc pilnīgas pasūtījuma apmaksas. Pircējam nav tiesību saņemt preces pirms pilnīga norēķina veikšanas.

 

5.    Samaksas kārtība

5.1.    Pasūtījuma apmaksa ir iespējama vienā no šādiem veidiem:

    5.1.1.    ar internetbankas starpniecību, izmantojot sadaļā „Apmaksas veids” norādīto internetbanku pakalpojumus;

    5.1.2.    ar maksājumu karti, norēķinoties internetā;

 

6.    Piegādes kārtība, maksa par piegādi

6.1.    Par preču piegādi ir paredzēta maksa, tā nav iekļauta preces cenā. Informācija par preču piegādi, tajā skaitā maksa par piegādi, ir norādīta Interneta veikala sadaļā „Piegāde”. Piegāde iespējama visā Latvijas Republikas teritorijā.

6.2.    Piegādes veidu var izvēlēties veicot preču pasūtījumu sadaļā „Piegādes info”.

6.3.    Preces tiek piegādātas tikai tad, ja pasūtījums ir pilnībā apmaksāts, un Pārdevējs savā norēķinu kontā ir saņēmis samaksu pilnā apmērā par attiecīgajā pasūtījumā norādītajām precēm.

6.4.    Preces tiek piegādātas uz Pircēja pasūtījumā norādīto adresi. Par preču piegādes laiku Puses vienojas telefoniski, Pārdevējam vai preču piegādātājam (kurjeram) zvanot uz pasūtījumā norādīto tālruni. Pircējs ar preču piegādi saistītajos jautājumos var sazināties ar Pārdevēju, zvanot uz Interneta veikalā norādītajiem Pārdevēja tālruņa numuru (+371 66065710).

6.5.    Pēc preču nodošanas kurjeram, tas var sazināties ar Pircēju, lai precizētu ar piegādi saistīto informāciju.

6.6.    Maksimālais preču piegādes termiņš Latvijas Republikas teritorijā precēm, kas ir pieejamas Pārdevēja noliktavā, ir 7 (septiņas) darba dienas pēc Pasūtījuma apmaksas dienas . Parasti Preču piegāde tiek veikta ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pasūtījuma apmaksas dienas , tomēr Preču piegāde šādā termiņā netiek garantēta un Preces var netikt piegādātas šādā termiņā. Preču piegādes termiņš, kurā tiek garantēta Preču piegāde ir 7 (septiņas) darba dienas pēc Pasūtījuma apmaksas dienas.

6.7.    Par preču piegādes termiņu precēm, kas nav pieejamas Pārdevēja noliktavā, kā arī par preču piegādes iespēju un termiņu ārpus Latvijas Republikas teritorijas Puses vienojas atsevišķi. 

6.8.    Ja Pārdevējs nevar izpildīt pasūtījumu tādēļ, ka pasūtītās preces nav pieejamas, Pārdevējs var piegādāt Pircējam ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu. Ja Pārdevējs nepiegādā Pircējam ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu, viņš par to informē Pircēju un atmaksā Pircējam visu veikto iemaksu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs saņēmis Pircēja pasūtījumu.

6.9. Lai veicinātu pēc iespējas ātrāku preču piegādi, norādāma pilnīga un precīza informācija par piegādes vietu (durvju kods, stāvs, precīza ēkas ieeja, ja tādas ir vairākas u.tml.). Pārdevējs nav atbildīgs par piegādes termiņa kavējumu, ja tas radies Pircēja nepilnīgi vai neprecīzi sniegtas informācijas dēļ.

6.10. Preces tiek piegādātas kopā ar preču pavadzīmi – rēķinu.

6.11. Pirms preces saņemšanas Pircējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (personas apliecība vai pase) vai autovadītāja apliecība. Ja Pircējs ir fiziska persona un preci saņem tās pilnvarotais pārstāvis, uzrādāma notariāla akta formā izdota pilnvara. Ja Pircējs ir juridiska persona, preces saņēmējs uzrāda pārstāvības tiesības apliecinošus dokumentus.

6.13. Pirms preces pieņemšanas un rēķina parakstīšanas Pircējam jāpārbauda preces iepakojums. Konstatējot iepakojuma vai preces bojājumu, tas jānorāda preču pavadzīmē – rēķinā un par to jāziņo Pārdevējam uz elektroniskā pasta adresi [email protected] vai pa tālruņiem +371 66065710.

7.    Informācija par atteikuma tiesībām un preces atdošanu Pārdevējam.

7.1.    Patērētājam ir tiesības izmantot Atteikuma tiesības. Atteikuma tiesības izmantojamas 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad Patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs ir saņēmis pēdējo preci.

7.2.    Atteikuma tiesības izmantojamas iesniedzot Pārdevējam rakstisku iesniegumu, kurā norādīts pasūtījuma numurs, preču nosaukums, pasūtījuma summa, Patērētāja vārds uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis un rekvizīti naudas atmaksai. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo Patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču atdošanu atpakaļ Pārdevējam. Iesniegums atteikuma tiesību gadījumā ir jāsuta uz e-pastu [email protected].

7.3.    Patērētāja pienākums ir 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam (ja prece vai lieta ir saņemta). Pārdevēja pienākums ir nekavējoties, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Patērētāja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, atmaksāt Patērētājam to naudas summu, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt Patērētājam tā samaksāto naudas summu par preci, kamēr Patērētājs nav atdevis preci vai arī nav iesniedzis preces atdošanu vai nosūtīšanu apstiprinošus dokumentus. Prece ir jānogādā pārdevējam pēc adreses Spilves iela 6, Rīga, LV-1055? Latvija. Naudas atmaksa tiek veikta izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu klients izmantoja darījumā.

7.4.    Atdodamā prece jānogādā Pārdevēja tirdzniecības vietā. Ja Patērētājam nav iespēju nogādāt preci Pārdevējam, ir iespējams pasūtīt transportu preces piegādei no Patērētāja norādītās adreses, kas ir maksas pakalpojums.

7.5.    Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Patērētājs, izmantojot Atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

7.6.    Atdodamajai precei jābūt pilnā komplektācijā.

7.7.    Patērētājs nevar izmantot Atteikuma tiesības Noteikumu par distances līgumu 2.2. punktā minētajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

    7.7.1.    preču cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras Pārdevējs nevar kontrolēt;

    7.7.2.    preces tiek izgatavotas pēc Patērētāja norādījumiem (kā specpasūtījums) vai ir neaizstājamas lietas, vai veselības un higiēnas apsvērumu dēļ (piemēram, ķermeņa kopšanas un higiēnas preces), vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

    7.7.3.    Patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu.

 

8.    Pārējie noteikumi

8.1.    Starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais distances līgums stājas spēkā brīdī, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja veikto pasūtījumu un nosūtījis uz Pircēja elektroniskā pasta adresi (vai citādi) pasūtījuma apstiprinājumu, un tas ir spēkā līdz tā izpildei (samaksai un preces nodošanai), vai šo noteikumu 5.1. punktā minētajam gadījumam.

8.2.    Puses ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem.

8.3.    Informācija par Pircēja sniegto datu apstrādi un aizsardzību ir norādīta Interneta veikala sadaļā „Privātuma politika”.

8.4.    Pušu tiesiskajām attiecībā tiek piemēroti Latvijas Republikas normatīvie akti. Strīdi Pušu starpā tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā. Ja šādi Pusēm neizdodas vienoties, strīds izskatāms Latvijas Republikas tiesu iestādes. Patērētājam ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

 

9.    Pircēju ievērībai

9.1. Preču sortiments un cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma. Preču ražotāji var mainīt preču specifikācijas bez iepriekšējas paziņošanas Pārdevējam. Preces raksturojumā tiek izmantota ražotāja sniegtā informācija un attēli.

9.2. Pārdevējs lūdz Pircēju ziņot par pamanītajām neprecizitātēm preces raksturojumā vai attēlā, sazinoties ar Pārdevēja klientu apkalpošanas konsultantiem pa tālruni +371 66065710 vai rakstot uz e-pastu [email protected].

9.3. Visi attēli un apraksti Interneta veikalā izvietoti ar mērķi sniegt pēc iespējas precīzāku informāciju par precēm. Apskatāmo preču attēli un apraksts var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces.  Nepieciešamības gadījumā, lai precizētu preces specifikāciju un to raksturojošo informāciju, pirms preces iegādes sazinieties ar Pārdevēja klientu apkalpošanas konsultantiem pa tālruni +371 66065710 vai rakstot uz e-pastu [email protected]


 10.    Sūdzību izskatīšana un strīdu risināšana

10.1. Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi [email protected] rakstveidā. Sūdzība tiks izskatīta 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

 

-    Vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;

-    Iesnieguma iesniegšanas datumu;

-    Strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

 

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process

http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze